குறள் 391

கற்க கசடறக் கற்பவை கற்றபின்
நிற்க அதற்குத் தக.

விளக்கம்

கல்வி கற்க நல்ல நூல்களைக் குற்றமறக் கற்க வேண்டும், அவ்வாறு கற்ற பிறகு, கற்ற கல்விக்கு தக்கவாறு நெறியில் நிற்க வேண்டும்.

About US

A BRIEF OF THAVATHIRU SANTHALINGA ADIGALAR ARTS, SCIENCE AND TAMIL COLLEGE PERUR,COIMBATORE.
About Us Big Image

Thiru kailaya hierarchy and kailaisree meikandar lineage H.H.Thavathiru santhalinga adikalar the founder of peruradheenam,lived in the 17 th centuary.He was a Veera saiva sage.He authored four sacred scriptures.H.H.attained salvation on the day of Masi Maham.Then the mutt game under the headship of many pontiffs.In 1939 H.H.aarumuga adikalar became the head pointiff of the mutt.He rendered his service for about 38 years.In 1950 H.H.Ramasamy adigalar became the junior pontiff and in 1967 H.H.took the charge of head pointff.He toiled with his flowers and developde the mutt and establish educational institution.In 1972 medras university selected H.H as syndicate member.H.H rendered religious service as well as educational service.He renderd his educational service as a professor,principle and secretary of the college.Simplicity,hardworking,perseverance,hospitality,and the uttermost involvement in commitment and on tamil language are some of his praiseworthy qualities.

 • Opportunities are created for the workers to study under distance education programe.

 • The Alumni of the college have opportunities to motivate our students to get placements in companies.

 • The internship training, the industrial visits and educational tours are a good platform to widen their knowledge and experience.

 • Great opportunities are created to the students who are appearing for competitive examinations like TNPSC/SLET/NET etc.,

 • The Computer Science have wide opportunities in India and abroad for IT jobs.

 • Moving to green pastures is a great problem in colleges.

 • There is a heavy competition due to mushroom growth of colleges.

 • The teaching faculty have a busy schedule and for them it is difficult to concentrate on other programs.

 • It is difficult to sustain competition in the field of infrastructure of the institutions.

 • Due to financial problems it is difficult to conduct frequent seminars, workshops and conferences.

 • There is also a practical problem in signing MOUs as there are very few companies around.

 • Some departments are having only UG programs and it is very difficult to cope with the PG programs for want of strength.

 • Nowadays there is a heavy increase in the cost of maintenance of the college which is a great challenge to the institution.

 • To increase the infrastructure facilities to accommodate more programs in the college.

 • As there is a great demand for English teachers both in schools and colleges, there is a plan to start BA English Literature.

 • To start at least 2 Science programs in the near future.

 • More number of seminars, workshops and conferences are planned in the next few years.

 • To organize more on-campus/off-campus programs for placement in the college.

 • To arrange for State Level/National Level/Inter National Level seminars for the benefit of the students.

 • To build a separate building for a Library and equipped with computers with internet facilities.

 • To establish a research centre with a computer and internet facilities with wi-fi connections.

 • To establish English language lab with latest electronic gadgets.

Vision

To motivate, inspire the true potential of rural youth and help them become an integral part of the nation's development by providing them a holistic education in diverse fields.

Mission

To promote the college into an institution of excellence, to serve the rural youth by providing them with easy access to higher education and job opportunities and to deliver the knowledge and skills envisaged in various programs through innovative teaching and participatory learning.

Our Trust Members

Swami 1

Swami 1

Learn More

Swami 2

Learn More

Swami 1

Learn More

Swami 2

Learn More

Proverb

Live and let live

Meaning

This proverb recommends that we should not interfere in other people's lives or business. We should live our own lives and let others live their lives.

Our Portfolio

Our portfolio have some extra curricular activities and some college events.This page contain images for related activities.

Load More

Quick Contact? Send a message